<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brannspredning i fellesområder – dette bør du vite

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Når det oppstår brann i et borettslag, er det ingen garanti for at beboere opptrer riktig, selv om dere gjennomfører både opplæring og jevnlige brannøvelser.

De fleste branner utvikler seg veldig raskt. Erfaringer fra tidligere branner i bygg med mange beboere viser at det fort kan oppstå tilløp til panikk. Folk prøver å løpe gjennom røyken, og tenker ikke over at det brenner.

Som medlem av styret i borettslaget er det ditt ansvar å sørge for trygge og gode rømningsforhold i borettslagets fellesområder, slik at beboerne raskt og trygt kan rømme bygningen hvis brann oppstår.

Vi lister opp fem punkter som du bør ta stilling til for å være best mulig forberedt ved eventuell brannspredning i fellesområder.

 

1. Er rømningsveier ryddige og uten hindringer?

Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer. Dette betyr at det ikke er tillatt å plassere gjenstander, søppel eller lignende i rømningsveiene. Dette vil både kunne føre til at det er vanskelig å komme seg ut, og til at brannen og røyken sprer seg raskere i bygningen.

Oppbevaring av gjenstander i fellesområder kan dessuten være til hinder for brann- og ambulansepersonell.

 

2. Blir rømningsveier sjekket jevnlig?

Det er nødvendig med gode rutiner for jevnlig kontroll av rømningsveiene, slik at de til enhver tid er ryddige og fri for hindringer. Rømningsveiene bør også være tydelig merket og godt opplyst.

 

3. Kjenner beboere til alternative rømningsveier?

Hvis trapperom er fylt med røyk, må beboere kjenne til alternative rømningsveier, alternativt bli værende i boenheten med lukkede dører til brannvesenet kommer for å hjelpe. Dette må komme klart frem i branninstruksen – som skal være oppdatert og godt synlig i fellesområder og dessuten angi et trygt møtested der alle skal møte ved evakuering.

Også hver beboer bør få en branninstruks.

 

4. Hvordan er tilstanden til brannseksjoneringstiltakene i bygningsmassen?

De vanligste årsakene til at brann og røyk sprer seg, er utette rør- og kabelgjennomføringer, utette dører, feil i ventilasjonskanaler og dårlig brannmotstand i byggkonstruksjoner.

Hvordan følger dere opp dette?

 

5. Har dere slokkeutstyr lett tilgjengelig i fellesområder?

Slokkeutstyr bør være tilgjengelig i fellesarealer der det er mulige brannkilder, og hvor det samtidig oppbevares brennbart materiale. Er det utplassert egnet slokkeutstyr på hensiktsmessige steder? Er det behov for å supplere med ekstra slokkeutstyr noe sted?

 

Et siste tips til slutt: Er det beboere hos dere som trenger hjelp ved evakuering, f. eks. eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne? Styret bør kartlegge behov for assistanse ved rømning. Hør gjerne med naboer om de vil hjelpe til hvis forholdene tillater det.

Styrets sjekkliste