<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 tips til forebygging av skader i ditt borettslag

8 minutter lesetid | Stein Bakker

I et borettslag bor det ofte hundrevis av mennesker side om side, og ikke alle tar sikkerhet like mye på alvor. Faren for at det oppstår skader, er stor. Men heldigvis kan de fleste skader forebygges.

Styret i boligselskaper har vedlikeholdsansvar, og dette omfatter også å forebygge og hindre at det oppstår skader eller fare for dette.

Her får du 5 tips til hvordan dere best mulig kan forebygge de fire vanligste skadene i borettslag, som er...

 • Vannskader
 • Brannskader
 • Hærverk
 • Innbrudd

 

1. Forebygging av vannskader

Vannskader troner øverst på skadestatistikkene i borettslag. Ifølge IF Skadeforsikring utgjorde vannlekkasjer hele 75 % av alle innmeldte skader og 65 % av utbetalingene i tidsrommet 2013–2017.

Flesteparten av skadene skjer inne i boenhetene. 50 % skyldes rørbrudd eller lekkasje fra vann og avløp, og 20 % oppstår som følge av feil med vaskemaskin, oppvaskmaskin eller varmtvannsbereder.

Forebyggende tiltak:

 • Få på plass vedlikeholdsprogram, bygg opp vedlikeholdsfond og bruk profesjonell hjelp.
 • Sørg for at felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden.
 • Alle rom må være tilstrekkelig oppvarmet i kuldeperioder, og nedgravde rør utendørs må være tilstrekkelig isolert.
 • Holde beboerne informert om gode forebyggende tiltak mot vannlekkasjer inne i leilighetene.

 

2. Forebygging av hærverk

Hvilke tiltak styret bør iverksette for å forebygge hærverk, er det litt vanskeligere å gi en klar anbefaling om. Erfaringer fra f. eks. skoler viser at kameraovervåking og skilt om dette gir positive resultater når det gjelder å forebygge hærverk.

Ifølge Datatilsynet skal imidlertid all form for kameraovervåking i borettslag eller andre boligselskap være forankret i et ønske blant beboerne, og det må være avklart at tiltaket har en sterk tilslutning:

“I praksis har to tredjedels flertall blitt lagt til grunn som en grense, og det anbefales at overvåkingen vedtektsfestes. Dette innebærer at saken legges frem på et allmøte, en generalforsamling eller lignende, og at vanlige vedtektsbestemmelser gjelder. Det er ikke tilstrekkelig at et flertall i styret er for overvåkingen.”

 

3. Forebygging av innbrudd

Det har vært en kraftig økning i tyverier fra bod og garasje. Lett omsettelige verdier som sykler, batterier til elsykler, elektronikk og datautstyr er mest ettertraktet.

Innbruddsforsøk kan man aldri unngå helt, men man kan i det minste begrense skadene. Rådet fra politiet er å installere overvåkningskamera og straks skifte låser som er ødelagt. Portåpnere kommer ofte på avveie og bør chippes.

Og sist men ikke minst: Informer beboere om at de ikke må oppbevare de dyreste verdiene sine i boden.

 

4. Forebygging av gnagerskader

Også gnagere kan begå “innbrudd”. Rotter og mus trekker innomhus nå på høsten, og spesielt rotter kan gjøre store skader på hus og interiør. Gnageskader på det elektriske anlegget og rørinstallasjoner er vanlig. I tillegg kan gnagerne ødelegge isolasjonen, med påfølgende luktproblemer.

Slik kan du sikre boligen din mot gnagerinvasjon:

1. Rydd hagen og fjern nedfallsfrukt

2. Pass på søpla

3. Sørg for at huset er skikkelig sikret

4. Pass på sluk og ventiler

5. Dekk til soilrøret på taket med metallnetting

 

5. Forebygging av brannskader

Alle de ovennevnte skadene er selvsagt surt å bli rammet av, men det er først og fremst økonomien det går utover. Brann, derimot, tar liv og skader – hvert eneste år. Tidlig varsling til alle er avgjørende.

Styrets vedlikeholdsansvar medfører et ansvar for at boligselskapet etterlever brann- og el-forskriftene. Brannsikkerhet er et vesentlig styreansvar og et personlig ansvar for styremedlemmer.

Mange branner skyldes feil på elektriske anlegg og installasjoner, ofte som følge av slitasje, overbelastning, teknisk svikt eller overspenninger etter lynnedslag.

 • Kartlegg hva som kan forårsake brann hos dere, og hvilke mulige brannkilder som finnes
 • Sørg for at fellesarealene er tilstrekkelig utstyrt med brannvarslingssystem og manuelt slokkeutstyr
 • Hold rømningsveier ryddige og fri for hindringer, og sørg for god avfallshåndtering
 • Påse at samtlige boenheter har manuelt slokkeutstyr lett tilgjengelig.
 • Gjennomfør brannøvelser og el-kontroller minst én gang årlig

 

Styrets eller beboers ansvar?

Ansvaret for å forebygge skade på bygningsmasse og beboere hviler på styret, men hvor går egentlig grensen mellom styrets og beboerens ansvar?

Styrets ansvar:

 • Ytre vedlikehold av bygninger
 • Vedlikehold av felles rom og arealer, deriblant grøntarealer, lekeplasser og lignende
 • Felles kabelnett for TV t.o.m. tilkoblingsboks
 • Elektronisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • Ytre og innvendige rør frem til stoppekran og vannlås
 • Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje og lignende

Beboers ansvar:

Beboer skal sørge for forsvarlig vedlikehold og reparasjonskostnader innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til. Dersom en skade skyldes mangler ved bygningen, eller ved felles ledninger og anlegg, skal borettslaget dekke det.Indre vedlikehold regnes som:

 • Fornying av tapet, maling og golvbelegg
 • Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, panelovner, elektriske ledninger fra boligens apparattavle, sikringer, batteri i røykvarsler
 • Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner
 • Istandsetting av innvendige kloakkledninger / rør til egen vannlås
 • Rensing/erstatning av rist ved kjøkkenavtrekk
 • Vedlikehold av ytre rom/bod, utelampe, ringeapparat, postkasse, m.m.

 

Hvordan skal borettslaget gå i gang for å forebygge skader?

Gjennomfør internkontroll. Her går styret systematisk gjennom eiendommen og kartlegger hvilke typer ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe. Slik får dere oversikt og kan utføre vedlikehold og iverksette eventuelle strakstiltak som vil bidra til å redusere risikoen for at skader og ulykker kan oppstå.

I tillegg er det lurt å oppfordre naboene til å ta Boligsjekken fra Gjensidige. Den er et godt utgangspunkt for forebygging av vann- og brannskader i hver boenhet.

Lag en liste over prioriterte oppgaver og løs dem etter hvert som det er midler på felleskontoen. Større vedlikeholdsoppgaver og eventuelle lån til disse må vedtas på generalforsamling/sameiermøte.

 

Styrets sjekkliste