<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 tips til forebygging av skader i ditt borettslag

5 minutter lesetid | Stein Bakker

I et borettslag bor det ofte hundrevis av mennesker side om side, og ikke alle tar sikkerhet like mye på alvor. Faren for at det oppstår skader, er stor.

Heldigvis kan de fleste skader forebygges.

Styret i boligselskaper har vedlikeholdsansvar, og dette omfatter også å forebygge og hindre at det oppstår skader eller fare for dette.

Her får du gode tips til hvordan styret best mulig kan forebygge de fire vanligste skadene i borettslag.

 

1. Vannskader

Vannskader troner øverst på skadestatistikkene i borettslag. Ifølge IF Skadeforsikring utgjorde vannlekkasjer hele 75 % av alle innmeldte skader og 65 % av utbetalingene i tidsrommet 2013–2017.

Forebyggende tiltak for styret:

 • Få på plass en vedlikeholdsplan, bygg opp et budsjett for vedlikehold og bruk profesjonell hjelp som dokumenterer alt de gjør.
 • Sørg for at felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden.
 • For å unngå frost i rørene, som igjen betyr at de sprekker, bør alle rom være tilstrekkelig oppvarmet gjennom høsten og vinteren.
 • Sørg for at nedgravde rør utendørs er tilstrekkelig isolert.
 • Hold beboerne informert om gode forebyggende tiltak mot vannlekkasjer inne i leilighetene.
 • Oppfordre beboerne til å ta Boligsjekken fra Gjensidige eller lignende. Det er et godt utgangspunkt for forebygging av vann- og brannskader i hver boenhet

 

2. Innbrudd

Det har vært en kraftig økning i tyverier fra bod og garasje. Lett omsettelige verdier som sykler, batterier til elsykler, elektronikk og datautstyr er mest ettertraktet.

Innbruddsforsøk kan man aldri unngå helt, men man kan i det minste begrense skadene. Rådet fra politiet er å installere overvåkningskamera og straks skifte låser som er ødelagt. Portåpnere kommer ofte på avveie og bør chippes.

Husk også å informere beboere om at de ikke må oppbevare de dyreste verdiene sine i boden.

 

3. Hærverk

Hvilke tiltak styret bør iverksette for å forebygge hærverk, er det litt vanskeligere å gi en klar anbefaling om. Erfaringer fra f.eks. skoler viser at kameraovervåking og skilt om dette gir positive resultater.

Ifølge Datatilsynet skal all form for kameraovervåking i borettslag eller andre boligselskap være forankret i et ønske blant beboerne, og det må være avklart at tiltaket har en sterk tilslutning:

“I praksis har to tredjedels flertall blitt lagt til grunn som en grense, og det anbefales at overvåkingen vedtektsfestes. Dette innebærer at saken legges frem på et allmøte, en generalforsamling eller lignende, og at vanlige vedtektsbestemmelser gjelder. Det er ikke tilstrekkelig at et flertall i styret er for overvåkingen.” 

 

4. Brannskader

Alle de ovennevnte skadene er selvsagt surt å bli rammet av, men det er først og fremst økonomien det går utover. Brann, derimot, tar liv og skader – hvert eneste år. Tidlig varsling til alle er avgjørende.

Styrets vedlikeholdsansvar medfører et ansvar for at boligselskapet etterlever brann- og el-forskriftene. Brannsikkerhet er et vesentlig styreansvar og et personlig ansvar for styremedlemmer.

Mange branner skyldes feil på elektriske anlegg og installasjoner, ofte som følge av slitasje, overbelastning, teknisk svikt eller overspenninger etter lynnedslag.

 • Kartlegg hva som kan forårsake brann hos dere, og hvilke mulige brannkilder som finnes
 • Sørg for at fellesarealene er tilstrekkelig utstyrt med brannvarslingssystem og manuelt slokkeutstyr
 • Hold rømningsveier ryddige og fri for hindringer, og sørg for god avfallshåndtering
 • Påse at samtlige boenheter har manuelt slokkeutstyr lett tilgjengelig.
 • Gjennomfør brannøvelser og el-kontroller minst én gang årlig

 

Hvordan skal borettslaget gå i gang for å forebygge skader?

Gjennomfør internkontroll. Her går styret systematisk gjennom eiendommen og kartlegger hvilke typer ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe. Slik får dere oversikt og kan utføre vedlikehold og iverksette eventuelle strakstiltak som vil bidra til å redusere risikoen for at skader og ulykker kan oppstå.

I tillegg er det lurt å oppfordre naboene til å ta Boligsjekken fra Gjensidige. Den er et godt utgangspunkt for forebygging av vann- og brannskader i hver boenhet.

Lag en liste over prioriterte oppgaver og løs dem etter hvert som det er midler på felleskontoen. Større vedlikeholdsoppgaver og eventuelle lån til disse må vedtas på generalforsamling/sameiermøte.

 

New call-to-action