<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor bør skadeforebyggende arbeid prioriteres

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Styret i et borettslag eller sameie har vedlikeholdsplikt som er regulert i Borettsloven §5–17 og Eierseksjonsloven §20.

Gjennom å iverksette skadeforebyggende tiltak kan boligselskapet spare store summer, ved at dere får billigere forsikring, og ved at dere unngår store utgifter knyttet til vedlikeholdsetterslep og akutte vedlikeholdsbehov.

Vi ser nærmere på hvordan dere kan spare penger på å forebygge skader i bygget.

 

1. Billigere forsikring

Styret har ansvar for å forebygge vannlekkasjer, som er den vanligste årsaken til skader i borettslag og sameier.

Forsikringspremien til et borettslag har som regel to hovedposter: brannpremie og vannpremie. Vannpremien kan reduseres dersom styret gjør en rekke skadeforebyggende tiltak, som vi omtaler i dette innlegget.

Midler og støtte

Dere kan søke om midler hos forsikringsselskaper til utrednings- eller prosjekteringsstøtte knyttet til planlegging av skadeforebyggende tiltak i borettslaget eller sameiet.

Dessuten kan forsikringsselskaper yte direkte støtte til boligselskaper som iverksetter konkrete bygningsmessige tiltak for å redusere brann- og vannskader, etablere eller forbedre systemer for brannvarsling, etc.

 

2. Vedlikehold sparer penger

Mangelfullt vedlikehold av bygningsmassen i boligselskapet vil føre til forfall. Det kan bli langt dyrere å sette bygningen i stand etter at forfallet har satt inn, enn å koste på jevnlig vedlikehold.

Et tak som lekker, eller en kjeller full av muggsopp som følge av ødelagte vannrør, kan i ytterste konsekvens ende med at hele eller deler av borettslaget blir ubeboelig i lengre tid.

For å spare penger (og unngå frustrasjoner) bør styret ta tak i vedlikeholdsarbeidet før skadene får tid til å utvikle seg. For når en skade først har skjedd, blir kostnadene gjerne betydelig høyere enn ved planlagte utbedringer. I tillegg kan det få konsekvenser for utbetalingen av forsikringen hvis nødvendig vedlikehold ikke har blitt gjennomført.

Takskader som følge av manglende vedlikehold, som fører til f.eks. vannlekkasje, er ikke forsikringsdekkende. Og ved gjentagende skader på eldre vann- og avløpsanlegg risikerer borettslaget eller sameiet at forsikringsselskapet ikke dekker skaden.

 

Les også: Smart teknologi for borettslag i 2019

 

Prioritert vedlikeholdsplan

For å kunne gjøre de nødvendige skadeforebyggende tiltak er det avgjørende å ha kunnskap om byggets tilstand. Gjør derfor en grundig tilstandsvurdering av hele bygningsmassen, slik at dere får en oversikt over hva slags løpende og/eller periodisk vedlikehold det er behov for.

Deretter får dere utarbeidet en profesjonell tilstandsrapport som gir styret full oversikt over hva som er “need to do” og “nice to do”. Tilstandsrapporten fører til en prioritert vedlikeholdsplan som styret kan bruke som et verktøy i planleggingen og gjennomføringen av skadeforebyggende arbeid.

 New Call-to-action