<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Installasjon av felles brannvarslingsanlegg i sameie – styrets beslutning alene?

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Som vi har skrevet om tidligere, er det å verne om beboernes liv og helse prioritet nummer 1 for styret i borettslag og sameier. Av den grunn er det enkelte vedtak som styret kan fatte alene, uten enstemmighet på generalforsamling eller årsmøte.

Installasjon av felles brannvarslingsanlegg er et slikt vedtak, siden det hører inn under sikkerhetsforebyggende driftstiltak som er nødvendig for å ivareta ansvaret for beboernes sikkerhet.

Les videre, så ser vi nærmere på hva eierseksjonsloven sier om dette.

 

Installasjon av brannvarslingsanlegg i sameie krever ikke enstemmighet

Advokat Linn Elisabeth Drejer-Dølvik i advokatfirmaet Ro Sommernes, som har spisskompetanse innen blant annet fast eiendom, viser til et sameie hvor det på årsmøtet ble vedtatt å installere et felles brannvarslingsanlegg. Drejer-Dølvik gir følgende juridiske fortolkning av vedtaket:

“Beslutningen om å installere et brannvarslingsanlegg er ikke et vedtak som krever enstemmighet. Seksjonseiere, styre og forretningsfører plikter således å etterleve de vedtak årsmøte treffer, så lenge vedtaket ikke er ulovlig. Vi kan ikke se at vedtaket er ulovlig, da vi ikke kan se at denne beslutningen er egnet til å skaffe noen seksjonseiere en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. Basert på den informasjonen vi har mottatt virker det tvert imot som at vedtaket var et nødvendig vedtak, som styret også kunne ha truffet på egen hånd, siden installering av brannvarslingsanlegget fort vil kunne være å anse som et nødvendig drift/vedlikehold.”

Med andre ord kan styret i sameie ofte alene ta avgjørelser som dreier seg om brannsikkerhet, som f.eks. det å installere et system for felles brannvarsling.

 

Vedlikeholdsplikten gjelder også for felles brannvarslingsanlegg

Den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018, har klarere regler om vedlikehold, herunder hvilke rettigheter og lover som gjelder mht. installasjon av brannvarslingsanlegg og kontrollene som utføres av Norsk Brannvern. I § 33. Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. heter det:

“Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.”

Ifølge advokat Drejer-Dølvik følger det av bestemmelsens annet ledd at vedlikeholdsplikten også gjelder nye felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, noe som kan være tilfelle for et felles brannvarslingsanlegg:

“Det følger av eierseksjonsloven § 33 annet ledd at seksjonseieren «plikter» å gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner. Seksjonseierne har således en lovbestemt plikt til å gi tilgang til sin seksjon for installering/vedlikehold av felles installasjoner.”

 

Oppsummert

Beslutningen om å installere et felles brannvarslingsanlegg er ikke et vedtak som krever enstemmighet i sameiets øverste myndighet, dvs. årsmøtet. Styret har det overordnede juridiske ansvaret for brannsikring, og er dermed ansvarlig for å utføre nødvendige sikringstiltak.

Følgelig er det i sameier normalt opp til styret alene å vedta at det skal installeres felles brannvarslingsanlegg.

Les mer om felles brannvarsling her

New Call-to-action