<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styret i et boligselskap har et juridisk ansvar for brannsikring

7 minutter lesetid | Stein Bakker

I et boligselskap vil styret ha det overordnede ansvaret for brannsikring. Styret vil kunne stilles til ansvar dersom boligselskapets forpliktelser etter regelverket ikke er overholdt, sier advokat Sofia Bjørck i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.
 
 

Styret er ansvarlig for å utføre nødvendige sikringstiltak

Advokat Hanne Therese Erdal presiserer at et styre representerer eierne av et byggverk. Dermed er styret ansvarlig for å utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, gjennomføre kontroller og tilsyn, samt etablere rutiner for å ivareta brannsikkerhet.
 
Ansvaret er ikke klart definert i eierseksjonsloven eller borettslagsloven, men ligger innenfor styrets generelle plikt til å sørge for drift av boligselskapet i tråd med gjeldende regelverk.
 
 

Utdrag fra § 7 i Forskrift om brannforebygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

 
«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»
 
«Sameier og borettslag er ifølge definisjonen i brann- og eksplosjonsvernloven å betrakte som en virksomhet, og har dermed en plikt til systematisk sikkerhetsarbeid etter § 9 i forskrift om brannforebygging.»
 
«Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke. Definisjonen av "virksomhet" i brann- og eksplosjonsvernloven § 4 bokstav f favner vidt, og gjør at det er lav terskel for å bli omfattet av lovens og forskriftens plikter knyttet til virksomheter. Eksempel på virksomheter er aksjeselskap, borettslag og stiftelser.»
 
Styrets sjekkliste