<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan styret alene beslutte å installere felles brannvarsling?

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

I både borettslag og sameier er det styret som har ansvaret for brannsikkerheten, og for å følge opp Forskrift om brannforebygging. Brannforskriftene pålegger styremedlemmene ansvaret for at alle boenhetene er tilstrekkelig sikret mot brann.

Styret vet at den beste måten å ivareta dette ansvaret på, er å installere et system for felles brannvarsling – og derfor vedtar dere å gjøre dette.

Så kommer spørsmålet: “Er styrets vedtak tilstrekkelig for å kunne gjennomføre dette tiltaket, eller må vi i tillegg ha generalforsamlingens eller årsmøtets godkjennelse?”

Hva sier regelverket om dette?

 

Styrets beslutning alene

Styret i borettslag og sameier er valgt av generalforsamlingen/årsmøtet til å forvalte boligselskapets interesser. Å verne om beboernes liv og helse er førsteprioritet, og først i rekken av HMS-oppgaver kommer brannforebyggende tiltak.

Branntilløp i én boenhet vil raskt kunne spre seg og involvere flere i samme oppgang, rekke eller bygg. Dersom boenhetene selv hadde ansvar for brannsikkerheten, ville man risikere at enkelte ikke var tilstrekkelig sikret. Både hendelser og statistikken viser at 10–30 % av røykvarslere ikke fungerer. Inkluderer man de som ikke lenger er godkjent, er det ofte så mange som 50–60 % av røykvarslerne som ikke kan brukes.

Styret har dermed både ansvaret og retten til å utføre kollektive sikkerhetstiltak.

 

Trenger styret godkjenning i generalforsamling eller årsmøte?

Borettslagsloven § 8-9 og Eierseksjonsloven § 30 bestemmer at styret trenger samtykke fra generalforsamlingen/årsmøtet i saker som gjelder «ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn som etter tilhøva i laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald».

Brannvern og HMS-tiltak er å anse som en selvsagt del av vanlig forvaltning for å ivareta beboernes felles interesser.

Derav er installasjon av felles brannsvarsling et vedtak styret kan fatte alene – uten å måtte legge det frem for generalforsamlingen/årsmøtet.

Her kan du lese mer om jussen knyttet til dette: Installasjon av felles brannvarslingsanlegg i sameie – styrets beslutning alene?

 

Problemstillingen oppsummert

  • Styret i borettslag og sameier har det overordnede juridiske ansvaret for brannsikring, og er dermed ansvarlig for å utføre nødvendige sikringstiltak.
  • Et system for felles brannvarsling er et av de beste HMS-tiltak og er med på å sikre et trygt bomiljø.
  • Det er opp til styret alene å vedta at det skal installeres et felles brannvarslingsanlegg i borettslaget/sameiet – man trenger ikke å få godkjennelse av dette i generalforsamling/årsmøte.

Les mer om kollektiv brannvarsling

Egenerklæringsskjema