<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikkerhet i borettslag – dette bør du vite

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Det er generalforsamling i borettslaget. På agendaen står valg av styre, og du rekker opp hånden. Plutselig er du valgt inn.

Men var du egentlig klar over ansvaret som det å takke ja til styrevervet faktisk innebærer?

Mange påtar seg styreverv uten egentlig å forstå innholdet og ansvaret for blant annet HMS som medfølger. Og mange får seg en kraftig oppvekker når det går opp for dem hvilket ansvar de i realiteten sitter med.

Tidligere har vi skrevet om hvilket ansvar styret har ved brann i et sameie. I dette innlegget ser vi på 3 forhold ved sikkerhetsansvaret du som styreleder eller styremedlem har, og som du kanskje ikke er fullt ut bevisst på.

 

1. Internkontroll omfatter ansvar for sikkerhet på lekeplassen

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskaper planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Internkontroll i borettslaget innebærer at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at disse ulykkene skjer. Slike tiltak kan for eksempel være at …

  • fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt
  • brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte
  • borettslag som sysselsetter personer i for eksempel vaktmestertjeneste, sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt
  • avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte

Hensikten med internkontroll er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Imidlertid viser det seg at mange boligselskaper ikke har gode nok rutiner og har for lite systematisk tilnærming til hvordan den skal gjennomføres.

Ansvar for lekeplasser

Som nevnt ovenfor omfatter internkontrollen blant annet brannsikkerhet og kontroll med det elektriske anlegget – men visste du at styret i tillegg har ansvar for at lekeplasser er forsvarlige?

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr trådte i kraft i juli 1996. Den er hjemlet i Produktkontrolloven og omfatter både eksisterende og nytt utstyr. Kravene i forskriften gjelder både lekeutstyr som produseres av profesjonelle produsenter og apparater som er laget på dugnad.

For eksempel skal lekeapparatene tåle belastningen av voksne personer, og voksne skal kunne komme til på alle steder på lekeapparatet. Dette er viktig for at man skal kunne komme til unnsetning dersom barn har satt seg fast.

Videre skal kanter og hjørner på lekeutstyret være avrundede for å hindre skade. Hodeskader som følge av fall forårsaker de alvorligste ulykkene på lekeplasser. Derfor er det viktig å sørge for at fallunderlaget under klatrehus, sklier og lignende er støtdempende, for eksempel støtsand eller grus.

Styret i et borettslag eller sameie kan bli erstatningsansvarlig og strafferettslig ansvarlig dersom personer eller gjenstander kommer til skade på borettslagets eiendom (se neste punkt). Derfor er det kritisk at det gjennomføres vedlikehold, slik at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt.

 

2. Du kan bli personlig erstatningsansvarlig

Styreansvaret er et personlig ansvar, Det betyr at man kan bli holdt personlig ansvarlig, i prinsippet med alt man eier og har, hvis styret gjør en feil de kan klandres for med hensyn til HMS.

Det er eksempler fra rettsvesenet på at styret har blitt holdt ansvarlig etter sikkerhetsbrudd og ulykker, for eksempel der en familie saksøkte styret etter at barnet ble sterkt skadet som følge av at brann- og rømningsveiene ikke var forskriftsmessig ivaretatt.

Forutsetningen for å komme i ansvar, rettslig og juridisk, er imidlertid at du har opptrådt uaktsomt.

 

3. Ha en styreansvarsforsikring

Muligheten til å kjøpe styreansvarsforsikring er overraskende lite kjent, selv blant de som sitter i styrer. Samtidig har det de siste årene vært en økning i krav mot styrer.

En styreansvarsforsikring er ditt sikkerhetsnett og dekker det personlige erstatningsansvaret du som styreleder eller styremedlem kan komme i ved utøvelse av styrearbeidet i ditt borettslag. Dersom én eller flere i styret blir holdt økonomisk ansvarlig, vil styreansvarsforsikringen dekke juridisk bistand gjennom hele saken. Skulle rettssaken tapes, dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

I neste innlegg går vi grundigere inn på erstatningsansvaret styret har ved sikkerhetsbrudd.

Styrets sjekkliste