<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikkerhetsbrudd? Dette erstatningsansvaret har styret

3 minutter lesetid | Stein Bakker

Styret i et borettslag eller sameie har ansvaret for å innføre og vedlikeholde HMS-tiltakene i boligvirksomheten. Dersom en ulykke skulle inntreffe, kan styret i ytterste konsekvens bli holdt ansvarlig.

Spørsmålet om styreansvar/erstatningsansvar kan oppstå som følge av uheldige hendelser, for eksempel at snø og is raser ned fra taket og skader en bil som står parkert på eiendommen.

Andre eksempler på sikkerhetsbrudd kan være ulykker som følge av at lekeapparater ikke er i forskriftsmessig stand, ulykker i forbindelse med dugnader, at vaktmesteren skader seg på grunn av manglende verneutstyr, eller at det bryter ut brann fordi det elektriske anlegget ikke er forskriftsmessig vedlikeholdt.

 

Vilkår for å bli erstatningsansvarlig

Styreansvaret kan ikke fraskrives gjennom avtale. Selv om styret for eksempel engasjerer personer/firmaer til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at ulykker/sikkerhetshendelser oppstår, kan likevel styret bli erstatningsansvarlig dersom det i etterkant av en hendelse viser seg at sikkerheten ikke var tilfredsstillende ivaretatt. Et vilkår for å bli erstatningsansvarlig er derfor at styret har opptrådt uaktsomt.

Hvordan vurderes dette?

Aktsomhetsnorm

Når man skal vurdere om et styre eller et enkelt medlem har opptrådt såkalt erstatningsbetingende, må det avklares hvilken aktsomhetsnorm som skal legges til grunn.

Hvis styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn, og gjort så godt de har kunnet for å ivareta boligselskapets interesser, så skal det mye til for å holde dem erstatningsansvarlige. Styrevervet i boligselskaper er preget av en dugnadsånd og frivillighet, og dette har rettspraksis tatt høyde for. En for streng aktsomhetsnorm ville kunne hindre de mest egnede fra å påta seg styreverv, noe som ville være uheldig.

Les også: Sikkerhet i borettslag – dette bør du vite

 

Styreansvarsforsikring

For å være på den sikre siden bør styret i boligselskapet tegne en styreansvarsforsikring. En slik forsikring tilbys av de fleste forsikringsselskap, og dekker styrets uaktsomme skadevoldende handlinger.

Kort oppsummert: Det skal mye til for å bli holdt erstatningsansvarlig som styremedlem, forutsatt at man har gjort så godt man kunne, og handlet i borettslagets beste interesse. Dette viser også rettspraksis på området.

Viser det seg derimot at styret ikke har tatt internkontroll og HMS på alvor – og dermed har handlet uaktsomt – kan styret eller enkelte medlemmer bli erstatningsansvarlige.

 

Styrets sjekkliste