<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vann- og fuktskader i borettslag og sameier, hvem har ansvaret?

9 minutter lesetid | Stein Bakker

I borettslag og sameier er vannskader en av de vanligste og mest kostbare skadene som kan oppstå. Men hvorfor skjer de? Og hvem har ansvaret? Kan du stole på at naboen har kontroll så du ikke blir skadelidende for hans neglekt eller uaktsomhet?

Hvordan oppstår vann- og fuktskader?

Det kan oppstå vann og fuktskader i et borettslag eller sameie av flere grunner. Det er viktig å forstå årsakene til at slike skader oppstår for å kunne håndtere dem når de oppstår, og aller helst forebygge at det skjer.

Eldre bygg

Eldre bygg med manglende vedlikehold er spesielt utsatt for fukt- og vannskader, og da ofte i form av lekkasjer fra rørsystemer som er rustet eller skadet. Det kan oppstå mindre lekkasjer, som over tid kan bli til store skader. I borettslag og sameier kan dette forsterkes fordi rørene ofte forsyner flere boenheter. Oppstår det lekkasje i en del av bygget kan det derfor raskt spre seg og påvirke flere leiligheter.

Ekstremvær

Mye nedbør og ekstremvær kan føre til skader på tak, vinduer og dører, som kan gjøre at vann trenger inn. Da kan vannet forårsake skader på både indre strukturer i bygningen og i individuelle leiligheter.
 
I Norge kan vi oppleve frostsprengte vannrør, som er ganske vanlig i borettslag og sameier. Særlig i eldre borettslag kan vannrørene være et svakt punkt der det allerede kan være sprekkdannelser. Med sprengkulde skal det ikke så mye til før et rør sprekker.

Fuktoppbygging

Fukt som oppstår og bygger seg opp over tid kan forårsake store skader, og skyldes ofte dårlig ventilasjon. Spesielt i områder som bad og kjøkken, der det oppstår mer fukt enn andre steder. I bygninger med flere leiligheter vil dette kunne forsterkes om det generelt er dårlig ventilasjon. En langvarig oppbygging av fukt kan føre til skader som mugg og soppdannelse. Om det ikke blir utbedret i tide kan det resultere i store skader på bygningsstrukturen og ikke minst påvirke beboernes helse.

Kan du være sikker på at naboen har kontroll?

Du kan selvfølgelig ikke være sikker på at naboene dine har kontroll på alt som kan forårsake vann- og fuktskader. Men om alle er gode naboer kan du selv bidra ved å ha kontroll på egen leilighet. Oppstår det en vannlekkasje i din leilighet kan det raskt spre seg til andre, og forårsake skader på både andres leiligheter og bygningsstrukturen. Dette utgjør en risiko for alle beboere. Selv om du selv er påpasselig og nøye med eget vedlikehold og forebyggende tiltak er det lite du kan gjøre med hva naboene dine gjør.
 
Det kan være utfordrende i et borettslag eller sameie å sikre at alle beboere, altså dine naboer, passer på å vedlikeholde godt nok for å forhindre vann- og fuktskader. God kommunikasjon, både fra styret og mellom beboere, gjør samarbeid enklere. Godt samhold sikrer at alle er samkjørte og orientert om både vedlikehold og forebyggingsarbeid. Felles retningslinjer og aktiviteter som jevnlig kontroll av vedlikehold og informasjonsmøter kan øke bevisstheten om hvor viktig det er for forebygging.
 
Og dersom det oppstår en skade? Da vil det være til stor hjelp med klare retningslinjer og prosedyrer rundt hva som må gjøres. Et godt miljø der alle beboere i et borettslag eller sameie forstår viktigheten av vedlikehold og forebygging kan bidra til å redusere risikoen for skader fra vann- og fuktskader, og sikre at alle tar sitt ansvar alvorlig.

Hvem har ansvar når det først oppstår vann- og fuktskader?

Når det først skjer at det oppstår en vann- eller fuktskade, hvem har egentlig ansvaret? Ansvarsforholdet for vann- og fuktskader i et borettslag eller sameie kan være komplekst. Hvem skal dekke kostnadene til utbedring av eventuelle skader?
 
Da kan det være praktisk å ha en forståelse av hvordan ansvarsfordelingen er organisert i borettslaget eller sameiet ditt ved vann- og fuktskader. Kjennskap til gjeldende forsikringer, både egen innboforsikring og sameiets byggforsikring, samt vedtekter og regler i sameiet kan være en fordel. Dersom det oppstår en vann- eller fuktskade er det avgjørende å fastslå hvor ansvaret ligger raskt for å kunne stanse og begrense skadens omfang og få utbedret.

Borettslag og sameie

Hovedsakelig er det borettslaget eller sameiet som har ansvar for alt av vedlikehold og reparasjon av bygninger, strukturelle elementer og fellesområder. Det omfatter alt av fasade og ytre vegger, tak, bærende konstruksjoner, drenering, og felles rørsystemer. Selv balkonger, verandaer og terrasser regnes som fellesarealer og en del av fasaden. Dette i følge eierseksjonsloven § 33. Ansvaret  gjelder alt som kommer utenfra og inn, som for eksempel brudd på felles vannledning, eller en skade på tak eller vegg, der vann kan trenge inn.
 
Dersom en skade skyldes mangel eller feil på disse områdene er det dermed borettslagets eller sameiets forsikring som må dekke reparasjon og utbedring. Det kan likevel være andre bestemmelser i vedtektene som går på ansvarsforhold.

Eier av boenhet

Som eier er du hovedsakelig ansvarlig for alt av skader som skjer i din egen boenhet, spesielt når den har oppstått som følge av manglende vedlikehold eller at det er selvforskyldt. Som eier av en boenhet er du også ansvarlig for å sørge for overflatevedlikehold, som å holde sluk åpne, også på fellesareal som utelukkende du har tilgang til, som balkong.
 
Vannskader som oppstår på grunn av manglende innvendig vedlikehold, forsømmelse, eller på grunn av uaktsomhet eller feil arbeid utført i våtrom, på kjøkken o.l. er beboers ansvar. Dersom konsekvensene av en skade sprer seg til en naboleilighet vil det kompliseres ytterligere, og kan resultere i erstatningskrav og forsikringsoppgjør mellom alle berørte parter.

Oversikt og dialog

Det kan være komplisert å få oversikt over ansvarsforholdene. Det er viktig at både hver enkelt leilighetseier og borettslaget eller sameiet har tilstrekkelig forsikring. Den beste oversikten som klargjør vedlikeholdsansvaret kan du få ved å gjøre deg kjent med relevante juridiske dokumenter, som vedtekter, husordensreglement og forsikringsavtaler.
 
Når skaden skulle oppstå er det viktig å ha en god dialog mellom beboerne, styret og forsikringsselskaper slik at situasjonen kan løses på en rask og rettferdig måte.

 

God oversikt og varsling

I et borettslag eller sameie bør styret sørge for å ha en god oversikt og en vedlikeholdsplan for alt ansvar som ikke faller på den enkelte beboer. Det er viktig å informere dem om hva de selv kan gjøre for å forhindre fukt- og vannskader.
 
SFTY tilbyr en abonnementsløsning som varsler deg både om vannlekkasje og brann i det samme systemet. Tenk om du ikke er i nærheten om det oppstår en skade? Med et SFTY-abonnement aksjoneres det umiddelbart om alarmen utløses. Spesialtrente operatører er klare til å rykke ut 24/7 om noe skulle skje, og kontakter rørlegger om nødvendig. I tillegg varsles automatisk leilighetene under dersom lekkasje oppstår.

Var dette interessant? Les mer om temaet i disse sakene:

Er borettslaget sikret mot vannlekkasje?

Unngå at rørene fryser med frostvarsling i mobilen

Hva gjør du ved en vannlekkasje i borettslaget?