<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

8 Tips for å forebygge brann i borettslag og sameier

10 minutter lesetid | Espen Schrøder

Som beboer i et borettslag eller sameie spiller du en nøkkelrolle i det brannforebyggende arbeidet. Samtidig må styret være proaktive og legge til rette for et trygt og godt bomiljø. Her er åtte praktiske tips som kan bidra til å redusere risikoen for brann i borettslaget eller sameiet.

Hva kan du gjøre som beboer?

1. Kjenn til regler for brannsikkerhets
Alle borettslag og sameier har retningslinjer for brannsikkerhet, som inkluderer regler om lagring i fellesarealer, bruk av griller på balkonger, og lignende. Lagring av lettantennelige materialer i kjellerganger kan både blokkere rømningsveier og øke brannfaren. Hold disse områdene ryddige og ikke bruk dem til lagring. .

2. Regelmessig vedlikehold av det elektriske
Eldre  kabler og defekte elektriske apparater er ofte årsak til brann. . Gjennomfør regelmessige sjekker og utbedringer. En gammel vaskemaskin med slitte ledninger kan eksempelvis overopphetes og utløse brann. Pass på at slike maskiner og apparater er i god stand.

3. Åpen flamme
Unngå bruk av åpen flamme. Bruker du stearinlys må du passe på at de står stabilt og ikke er i nærheten av brennbare materialer. Et glemt stearinlys kan forårsake alvorlig brann om det veltet eller brenner helt ned og antenner andre ting.

4. Røyking
Om du røyker må du passe på at sigarettene er fullstendig slokket før de kastes. Bruk askebegre og unngå røyking i sengen. En sigarett eller fyrstikk som ikke er ordentlig slukket, kan antenne en søppelkasse og skape en stor brannfare. Det samme gjelder for røkelse.

5. Sikker lagring av brannfarlige stoffer
Brannfarlige væsker og gasser må lagres på et sikkert sted, godt unna varmekilder og utilgjengelig for barn. En bensinkanne lagret i nærheten av en varmtvannsbereder kan være en tidsinnstilt brannbombe.

6. Delta i brannøvelsene
Som beboer bør du delta i brannøvelsene som organiseres av borettslaget eller sameiet. Kjennskap til rømningsveier og brannslukkingsutstyr kan være avgjørende. Under en brannøvelse kan du lære om varslingssystemet og den sikreste veien ut av bygningen.

7. Snakk med naboene
Snakker du med naboene om brannsikkerhet kan du bidra til å skape en felles forståelse og et sikrere bomiljø. Dere kan diskutere ulike hverdagstiltak, eller hvordan man best kan oppbevare juledekorasjoner for å forhindre brann i høytiden.

8. Investér i smarte brannvarslere og felles varsling.
Din sikkerhet er avhengig av naboen, og smarte røykvarslere kan gi felles varsling til naboer  som en ekstra sikkerhet. En smart brannvarsler kan raskt oppdage røykutvikling fra en glemt panne på komfyren eller et glemt stearinlys, og sende varsler til din telefon. Da kan du reagere raskt, selv om du ikke er hjemme. Smart felles brannvarsling vil etterhvert også melde fra til naboer, om du ikke reagerer på sirene eller meldinger på din telefon.

Hva kan styret gjøre?

1. Regelmesse kontroller av det elektriske
Elektriske feil er en ledende årsak til brann i hjemmet. Det er viktig at borettslaget eller sameiet jevnlig arrangerer inspeksjoner av elektriske anlegg og utstyr, inkludert kontroll av ledninger, stikkontakter, sikringsskap, og elektriske apparater. En kvalifisert elektriker kan identifisere og utbedre eventuelle feil før de utgjør en brannrisiko.

2. Tydelig informasjon om brannsikkerhet
Beboere bør få tydelig og lettfattet informasjon og opplæring i brannsikkerhet: Hva skal de gjøre i tilfelle brann? Hvordan brukes brannslukkingsutstyret? Viktigheten av ikke å blokkere rømningsveier. Et enkelt og effektivt tiltak er regelmessige informasjonsmøter eller brannøvelser (se tips 5!).

3. Vedlikehold av røykvarslerne
Er det etablert rutiner for sjekk og vedlikehold av røykvarslere? En fungerende røykvarsler kan utgjøre forskjellen mellom liv og død i en brannsituasjon. Beboerne bør oppfordres til å teste røykvarslere og bytte batterier minst en gang i året, f.eks. på røykvarslerdagen 1. desember.

4. Bruk av brannsikre materialer
Ved renoveringer eller nybygg bør det i størst mulig grad benyttes brannsikre materialer, som brannhemmende maling, dører, og møbler. Slike materialer kan hindre en eventuell brann fra å spre seg raskt.

5. Brannøvelser og evakueringsplaner
Gjennomføring av regelmessige brannøvelser og etablering av klare evakueringsplaner har stor forebyggende effekt. Da vet beboerne hvordan de skal evakuere bygget på en trygg og effektiv måte i tilfelle brann.

6. Orden og renhold
Opphopning av søppel og rot kan bli en brannfarlig risiko. Det er derfor viktig å opprettholde god orden og godt renhold i fellesarealene. I tillegg til regelmessig renovasjon må lettantennelige materialer fjernes.

7. Sikre fellesarealer
Fellesarealer kan ofte være utsatt for brann, og krever klare retningslinjer for bruk. Dette gjelder bruk av griller på fellesområdet, forsøpling og annet som kan utgjøre en risiko.

8. Smarte brannvarslere
For et styre kan et av de beste tipsene være å vurdere å investere i smarte felles røykvarslere  koblet opp i et system.. De sender varsler direkte til beboernes elefoner og til en alarmstasjon, som ringer opp of veileder/beroliger enhver beboer som får sin røykvarsler utløst. Ved bekreftet alarm eskaleres brannvarslingen til alle beboere, både med sirene og med meldinger. ask respons Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gir ekstra sikkerhet og trygghet for både styret og beboerne.

 

Et tryggere bomiljø


Ved å være bevisst på egen og andres sikkerhet, og ved å ta små, men viktige steg hver dag, er du med på å styrke brannsikkerheten i borettslaget eller sameiet. Smarte brannvarslere er et viktig skritt i denne retningen, men det er de daglige rutinene og handlingene som virkelig utgjør forskjellen.
 
Brannsikkerhet er et ansvar alle deler, og ved å være proaktiv og oppmerksom på dette kan alle bidra til et tryggere bomiljø. Husk at sikkerhet starter med deg!

 

Hva er en smart røykvarsler?

Hvordan kan en smart røykvarsler gi deg som beboer større trygghet, og styret bedre oversikt?
 
Sfty Sense er en innovativ og smart røykvarsler, utviklet med tanke på sikkerhet og trygghet for beboere og styret i borettslag eller sameie. Det avanserte systemet er koblet til WiFi og kommuniserer raskt og effektivt mellom boenhetene og en døgnbemannet alarmsentral, og varsler umiddelbart ved røykdeteksjon. Informasjon sendes direkte til beboernes mobiler via en app eller SMS om noe oppstår. Den smarte røykvarsleren er en alt-i-en multivarsler som forbedrer brannsikkerheten ved å måle temperatur, luftfuktighet og bevegelse i leiligheten, og er dermed en omfattende løsning for brannsikring og overvåkning av hjemmet.
 
Fordeler for beboerne: Sfty Sense gir en økt trygghetsfølelse gjennom nabovarsling og vissheten om at deres og naboens røykvarslere fungerer og er pålitelige. I tillegg reduserer systemet antall falske alarmer og gir direkte instruksjoner og informasjon om brannhendelser via telefonen. Dette skaper et tryggere bofellesskap.
 
Fordeler for styret: Sfty Sense melder ifra til styret om den ikke virker, og på den måten kan styret til enhver tid vite om det er behov for utbedringer hos en beboer eller i et fellesområde. Denne oversikten er verdifull for å opprettholde og overvåke brannsikkerheten i bygget. Gjennom en egen kontrollportal har styret full oversikt over alle installerte enheter og sikkerhetsstatus, og støtter effektiv håndtering av sikkerhetsdokumentasjon.

 

Var dette interessant? Les mer om temaet i disse sakene:

Hvordan lage en god branninstruks for borettslaget eller sameiet
Krav til brannvarsling i borettslag
Slik kan styret i boligselskaper bruke Røykvarslerdagen til å øke brannsikkerheten