<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krav til brannvarsling i borettslag

6 minutter lesetid | Espen Schrøder

I borettslag har styret – og hvert enkelt styremedlem – ansvar for HMS og internkontroll. Å jobbe forebyggende med brannvern er en stor del av dette, og arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

 

Styret er demokratisk valgt til å representere “eieren” og skal således utføre nødvendige sikringstiltak i borettslaget for å forebygge brann, for å gjennomføre kontroller og tilsyn, samt etablere rutiner for å ivareta brannsikkerhet.

Forskrift om brannforebygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller tydelige krav til røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i bolig:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»

Dersom styret ikke overholder sitt ansvar for å utføre nødvendige brannsikringstiltak, både i boenhetene og i fellesareal, vil det kunne stilles til ansvar.

Les også: Dette bør du vite om brannvarslingssystem i borettslag

 

4 sentrale krav til brannsikkerhet

Første steg på veien mot å få full kontroll på brannsikkerheten i borettslaget er at styret gjør en risikovurdering. Det vil si at dere må kartlegge og dokumentere faktorer og risikoforhold av brannvernmessig betydning i bygningsmassen og i omgivelsene.

Forebyggende brannvern er en avgjørende del av internkontrollen. De fleste branner utvikler seg svært raskt, og i denne forbindelse er fire momenter spesielt viktige:

  • Tidlig varsling redder liv og beboerne må så tidlig i brannforløpet som mulig varsles om at det brenner.
  • Egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.
  • Brannseksjoneringstiltakene må virke som de skal, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen.
  • Beboerne må raskt kunne rømme den brennende bygningen.

Les også: Brannvern for fellesområdene dine - 8 enkle tiltak

 

Røykvarslere/brannvarslingsanlegg

Bred og god varsling er avgjørende for godt brannvern. Det er krav om at hver leilighet skal ha montert minst én fungerende røykvarsler. Denne skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Det anbefales at man monterer flere røykvarslere, og at disse seriekobles. Beboerne vil da bli varslet dersom det skulle begynne å brenne et stykke unna der de oppholder seg.

Beboere må også bli varslet dersom det begynner å brenne i fellesområder, slik som korridorer, trapperom, kjeller, loft og garasjeanlegg. Derfor bør det være installert brannalarmanlegg med røykdetektorer, manuelle meldere og alarmorganer tilknyttet en sentral.

Viktige kontrollpunkter for brannvarsling

  • Er det et tilstrekkelig antall røykvarslere i alle boligene?
  • Er det montert røykvarslere eller brannvarslingsanlegg i fellesområdene?
  • Har dere rutiner for jevnlig kontroll av røykvarslerne/brannvarslingsanlegget?
  • Er varslerne plassert slik at beboerne hører dem?
  • Er de manuelle melderne montert lett tilgjengelig?

 

Felles brannvarsling redder liv

Borettslag er et fellesskap hvor hver beboers sikkerhet i stor grad er avhengig av naboen. Kanskje er tre av fem som bor i samme bygg, veldig opptatt av brannforebyggende arbeid. Men dersom de to andre gir en god dag i alt som har med brannsikkerhet å gjøre, hjelper det fint lite.

Derfor bør det være en felles løsning for brannvarsling i borettslaget, der alle røykvarslere er koblet sammen på tvers av leiligheter og fellesområder. Oppdages det røyk i en av leilighetene, må alle beboere få melding om dette så tidlig som mulig – før det i verste fall utvikler seg til en katastrofal brann i hele bygningsmassen.

Slike løsninger er blitt både enklere å montere og rimeligere.

Et styre som kjenner sitt ansvar for å skape et trygt bomiljø, sørger for å installere felles brannvarsling i borettslaget.

Les også: Kan styret alene beslutte å installere felles brannvarsling?

 

Webinar om brannsikkerhet og beredskap