<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Disse kravene kan beboere stille til styret i borettslaget

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Styret i borettslag er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen, og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste.

I dette ligger det at beboere på sin side kan stille krav til at styret etterlever og oppfyller sitt ansvar og sine oppgaver. 

Vi ser nærmere på noen av de viktigste kravene du som beboer kan stille til styret i borettslaget ditt.

Ha kontroll på beboernes sikkerhet

Styrets viktigste oppgave er å verne om beboernes liv og helse. Det betyr at du som beboer kan kreve at styret prioriterer sikkerheten i borettslaget foran alt annet. Styrets ansvar for å utføre nødvendige sikringstiltak innebærer at HMS-oppgaver blir forsvarlig håndtert – deriblant internkontroll. 

Hensikten med internkontroll i borettslaget er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sitt hjem og i sine nærområder. Styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at disse ulykkene skjer. 

Brannsikring og forebyggende brannvern er en sentral del av sikkerhetsarbeidet som beboere kan kreve at styret utfører. I et borettslag har styret det overordnede juridiske ansvaret for brannsikring. Styret skal blant annet vite med sikkerhet at alle boenheter har fungerende røykvarsler, ikke bare den 1. desember, når batterier ofte byttes.

Styret skal utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, for å gjennomføre kontroller og tilsyn, og dessuten etablere rutiner for å ivareta brannsikkerhet.

Les mer: Dette ansvaret har styret ved brann i et sameie

Beboere kan også kreve at styret sørger for at sikkerheten ivaretas under dugnadene og på lekeplassen. Under dugnad er det også viktig at HMS er ivaretatt og respektert. Hvem klatrer i stiger og opererer motorsagen? Har alle riktig verneutstyr? Dette er det styret som har ansvar for.

Ta seg av vedlikehold

Annet enn sikkerheten er en av styrets viktigste oppgaver å forvalte bygningsmassens verdier til beboernes beste. Det innebærer at du som beboer kan stille krav til at styret sørger for forsvarlig vedlikehold av bygningen, fellesarealene og eiendommen som ikke er en del av ditt vedlikeholdsansvar. 

Dette kan være bestilling av vaktmestertjenester og renhold, og å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussings- og rehabiliteringsprosjekter.

Videre kan beboer kreve at styret sikrer tilstrekkelig drift av borettslagets fellesarealer utendørs. Dette vil bl.a. innebære brøyting og strøing i vinterhalvåret. Gjennom lokale politivedtekter er styret også ansvarlig for å forebygge rasfare i borettslaget eller sameiet. Det betyr at du som beboer kan kreve at styret sørger for jevnlige inspeksjoner og ved behov ta ansvar for fjerning av is og snø fra hustakene.

Styret må dessuten ha oversikt over fremtidig vedlikeholdsbehov, slik at man vet hvor man er om ett, to eller tre år. Dette henger sammen med neste punkt – økonomistyring. Ved å ha oversikt har borettslaget større mulighet for å budsjettere riktig og planlegge utgifter.

Les også: Disse kravene kan styret stille til beboere i borettslaget

Håndtere økonomien

God økonomistyring i borettslaget er avgjørende for et stabilt og trygt bomiljø. Beboere kan kreve at styret prioriterer dette, for å unngå at borettslaget havner i økonomiske vansker.

Styret plikter først og fremst å ha en oversikt over forventede utgifter, noe som forutsetter en god og hensiktsmessig budsjettering. Styret må ha kunnskap om kommende utgifter, slik at man kan lage et godt budsjett for året som kommer. Det er viktig å ha oversikt over hva som er gjort tidligere, og hva som ikke er gjort. På den måten slipper man å komme i en likviditetskrise som gjør at styret brått må sette opp felleskostnader.

Alt handler om å skape et godt og trygt bomiljø

Beboernes krav til styret, og vice versa, dreier seg i bunn og grunn om at alle de som bor og lever i borettslaget, skal trives og føle seg trygge i hjemmet sitt. I dette innlegget kan du lese om at et trygt bomiljø er noe som alle i borettslaget må bidra til.

New call-to-action